Analisis Sebutan

4.1       PENGENALAN

4.2       DAPATAN KAJIAN

            4.2.1    ANALISIS SEBUTAN

                        2 buah lagu yang telah dipilih dan telah ditranskripsikan dikaji bagi menunjukkan perbezaan sebutan antara sebutan dialek Melayu Kedah yang diujarkan melalui lagu.

(RUJUK : https://muhammadazrol.wordpress.com/2013/04/26/transkripsi-lagu-kajian/   bagi Transkripsi fonetik dan lirik lagu kajian dalam bahasa standard)

Berdasarkan pengamatan dan kajian pengkaji terdapat beberapa fenomena fonologi berlaku yang menyebabkan perbezaan di antara dialek Melayu Kedah dan bahasa standard. Berikut merupakan jadual yang menunjukkan fenomena fonologi yang berlaku.

rajah 1
RAJAH 1

Berikut merupakan analisis sebutan daripada dapatan data.

1.   /ɣasip/
Di peringkat dialek, fonem [r] tidak direalisasikan sebagai getaran atau penggulungan seperti pertuturan di dalam bahasa standard. Dialek Melayu Kedah merealisasikan bunyi fonem [r] sebagai fonem [ɣ] (Zahrani Ahmad:2006). Kebanyakan dapatan data yang di ambil daripada lagu kajian didapati tidak di semua lokasi kata fonem  [r] direalisasikan sebagai
[ɣ]. Selain itu, terdapat pembundaran vokal yang berlaku. Fonem [e] telah berlaku pembundaran vokal kepada fonem [a]. Begitu juga penggantian fonem [t] kepada fonem [p].

2.    /pɔsa/
perkataan asalnya dalam bahasa standard ialah /puasa/. Telah berlaku pengguguran fonem dan kemudian berlaku penggantian fonem [ɔ].

3.   /kapai/
fonem [l] yang berada diposisi koda suku kata telah mengalami penggantian dengan fonem [i]

4.   /beraih/
Dalam dialek Kedah, kebiasaannya akan berlaku penggantian fonem [s] kepada fonem [i] dan fonem [h]. Contoh lain yang mengalami konsep yang sama ialah /bataih/ atau dalam bahasa standardnya /batas/.

5.   /tǝɣǝbaŋ/

Data menunjukkan pengguguran atau penggantian fonem berlaku tetapi penyisipan vokal telah berlaku. fonem [ǝ] telah disisipkan bagi memisahkan rangkap konsonan [ɣ] dan [b]. ini menepati nahu Bahasa Melayu yang tidak membenarkan sebarang rangkap konsonan dan ragkap vokal berlaku, maka penyisipan vokal akan berlaku.

06)  /ayaq/
Dalam dialek utara amnya, tidak semua posisi konsonan [r] di hujung akan berlaku penggantian kepada konsonan uvular [q]. Sebagai contoh, /motor/ akan di sebut sebagai /mutu/ di dalam beberapa kawasan di Kedah termasuk yang di ujarkan oleh Pak Ku Syadat dalam lagunya, Vespa Pak Samat. Tetapi perkataan /motor/ juga ada direalisasikan sebagai /mɔtɔ/ dan /mɔtɔq/ di beberapa kawasan di utara.

07)  /kɣǝta/
Data menunjukkan pengguran vokal [e] di hadapan konsonan [k] berlaku.

08)  /malǝkat/
Dalam ujaran Pak Ku Syadat, berlaku beberapa fenomena yang menunjukkan penggantian vokal dan pengguguran diftong berlaku. Data ini menunjukkan perkataan /malaikat/ telah mengalami pengguguran diftong [ai] dan diganti dengan vokal [ǝ]. Begitu juga yang berlaku dalam perkataan /pandai/ kepada /pandǝ/.

Advertisements
Categories: ANALISIS SEBUTAN, BAB 4, SKBL 2113 | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: